قلمدان کنده کاری شده منقش به تصاویر حیوانات جنگل

قلمدان قدیمی ، آنتیک

کنده کاری شده و منقش به تصاویر حیوانات جنگل

ابعاد : 20 در 4 سانتیمتر