قلمدان چوبی خط دار قدیمی بسیار زیبا و نفیس

قلمدان چوبی قدیمی با خط بسیار زیبا

کنده کاری شده