قطعات الکترونیک ، خازن مقاومت دیود انواع پتانسیومتر و سوکت

قطعات الکترونیک شامل

دیود

خازن

ولوم و پتانسیومتر چند دور

سوکت آی سی