قطعات الکترونیکی . انواع سنسور و سوئیچ

قطعات الکترونیکی

سنسور ضربه و مگنت

انواع سوئیچ

مطابق تصاویر