قاب آینه چوبی منقش به گل و گیاه و اشعار کنده کاری شده ، تعمیری