قاب آینه چوبی خاص منقش به تصاویر و اشعار ،بینظیر

قاب آینه چوبی از جنس خاص بسیار سخت

قدیمی و نایاب

منقش به تصاویر و اشعار زیبا