فنجان نعلبکی گلدار دور طلایی ، آنتیک بینظیر ساخت آلمان