فنجان نعلبکی چایخوری آبی گلدار ، زیبا ، نفیس و آنتیک

فنجان نعلبکی چایخوری

آبی گلدار ، زیبا  و کلکسیونی