فنجان نعلبکی منقش به تصویر رضا شاه ، تک

فنجان نعلبکی تک کلکسیونی

منقش به تصویر ناصرالدین شاه