فنجان نعلبکی لب طلایی

فنجان نعلبکی لب طلایی دکوری تک