فنجان نعلبکی سرمه ایی گل طلایی ، تک

یک عدد فنجان نعلبکی سرمه ایی گل طلایی

تک ، آنتیک