فنجان نعلبکی سرمه ایی آنتیک لب طلای دالبری ، بینظیر