فنجان نعلبکی ساخت ژاپن نقاشی شده ، آنتیک و کلکسیونی