فنجان نعلبکی دور آبی ، KPM

فنجان نعلبکی دور آبی

KPM

آنتیک