عصای چوبی سر گرد ، حکاکی (کنده کاری ) شده ، قدیمی و آنتیک

عصای چوبی حکاکی و نقاشی شده

تصاویر شامل صورت و حیوان