عصای مخصوص خدام حرم

عصای مخصوص خدام حرم

سر فلزی ( سیلور )

قدیمی