عصای دسته چکشی ، داس و چکش

عصای دسته چکشی

داس و چکش

ار سه قطعه قابل اتصال بهم تشکیل شده