عصای بی سر کنده کاری شده به تصاویر پادشاهان و گل و گیاه

عصای بی سر

کنده کاری و منقش به تصاویر گل و پادشاهان

عمل بابا اردبیلی

قدیمی و آنتیک