شیرینی خوری قاجاری قدیمی شکسته ، عینا مطابق تصاویر

125,000 تومان