شمایل حضرت قاب شده عتیقه امضاء دار ، موزه ایی و کهنه