شش عدد نعلبکی رخ دار ، ساحت آلمان KPM عینا مطابق تصاویر

لبه یکی از نعلبکی ها از پشت پریدگی نا محسوس دارد