شش عدد مجسمه چوبی قبیله ای

شش عدد مجسمه چوبی قبیله ای سیاه پوست
پایه یکی ایراد دارد