شش عدد لیوان چای یا شربت خوری تراش داده شده همراه با انگاره طلایی

عینا مطابق تصاویر

نو و استفاده نشده

بدون جعبه