شش عدد زیر لیوانی یا نعلبکی گلدار آلمانی

185,000 تومان

یکی از محموعه از پشت پریدگی نا محسوسی دارد