شش عدد زیر لیوانی یا نعلبکی گلدار آلمانی

یکی از محموعه از پشت پریدگی نا محسوسی دارد