شش سری تمبر تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی آبان 1346 ( با ارزشهای 2 ، 10 و14 ریالی )