سی و هفت عدد اسکناس 20000 ریالی جمهوری اسلامی در قالب 18 جفت بانکی

عینا مطابق تصاویر