سه قطعه اسکناس رضا و محمدرضا شاه پهلوی و بارگاهی نایاب

عینا مطابق تصاویر