سه عدد گلدان آنتیک زیبا کنده کاری شده به تعدادی رخ

نوع جنس : مواد