سه عدد چوب سیگار قدیمی مطابق تصاویر

سه عدد چوب سیگار
چوبی
مواد نقش دار
سنگی : کار برد برتی پیپ