سه عدد چوب سیگار قدیمی مطابق تصاویر

95,000 تومان

سه عدد چوب سیگار
چوبی
مواد نقش دار
سنگی : کار برد برتی پیپ