سه عدد قندان برنجی همراه با سینی های مربوطه ، آنتیک و قدیمی