سه عدد قاشق چوبی قاجاری تاریخدار ، نفیس و کلکسیونی

سه عدد قاشق چوبی قاجاری

تاریخدار

کلکسیونی و بسیار نفیس