سه عدد فنجان نعلبکی آنتیک ، کلکسیونی

سه عدد فنجان نعلبکی آنتیک

کلکسیونی

ایراد ( ترک ) دارد