پنچ عدد ساعت رومیزی زیبا و کلکسیونی

حدود 40 سال است که باطری کارخانه را دارد و با ید تعویض کردد

ساعت ها نو بوده مسئولیت کارکرد آن به عهده کارخانه.