سه عدد تندیس بودا به ارتفاع 60 سانتیمتر

1,220,000 تومان

ارتغاع 60 سانتیمتر
آماده رنگ