سه عدد انفیه دان و یکعدد جام مربوطه

سه عدد انفیه دان برنجی و یک عدد جام بربوطه

کنده کاری شده روی هرکدام مطابق تصویر