سه عدد اسکناس 25 غرشا جمهوری لبنان بسال 1950

1,200,000 تومان

عینا مطابق تصاویر
واحد پول کنونی لبنان لیره برابر یکصد پیاستر است