سه عدد اسکناس 1918 روسیه (باکو) Russia Council of BAKU Economy

750,000 تومان

اسکناس ها 10 و 25 و 10 روبل
عینا مطابق تصاویر