سه عدد اسکناس 100 میلیون 100 و 25 و هزار منات سال 1923 جمهورس سوسیالیستی شوروی

سه عدد اسکناس 100 میلیون 100 و 25 و هزار منات سال 1923 جمهورس سوسیالیستی شوروی
فدراسیون جمهوری های سوسیالیستی شوروی ماوراقفقاز
عینا مطابق تصاویر