سه عدد اسکناس 10 و25 و 100 روبل شوروی سال 1918 soviet union state treasury of USSR

450,000 تومان

سه عدد اسکناس 10 و25 و 100 روبل شوروی سال 1918

soviet union state treasury of USSR developed by provisional government

عینا مطابق تصاویر