سه سری تمبر مختلف سالروز ملی شدن صنعت نفت مربوط بسالهای 1345 ، 1346 و 1348 ( بتعداد و مطابق تصاویر )