سماور نفتی قدیمی دوره پهلوی بسیار زیبا ، ساخت سید ابراهیم خراسانی در کارگاه فنی طوس