سماور روسی طرح گلابی ، سالم مهردار

سماور روسی اصل ، طرح گلابی

سالم و مهر دار