سری تمبر های مختلف روز کودک ( 4 آبان ) رضا پهلوی ازسال 1340 الی 1347 ، عینا مطابق تصاویر

175,000 تومان