سری تمبر های محمد رضا شاه پهلوی با دوازده تن از سران و پادشاهان کشور های مختلف در ایران از سال 1336 الی 1347 ، عینا مطابق تصاویر