سری تمبر های روز پیشاهنگی ، روز تعاون ، همکاری کشورهای مختلف و نمایشگاه بین المللی آسیایی