ست فنجان نعلبکی و قوری و قندان طلایی باواریا آلمان ( یکی از نعلبکی ها شکستگی دارد)

عینا مطابق تصاویر

فقط فنجان نعلبکی ها استفاده شده