رادیو ترانزیستوری SIERA (سه موج)

رادیو ترانزیستوری  SIERA  سه موج

MW1  .  SW1  , SW2

کارکرد توسط  4 عدد باطری  1.5 ولت  یا یا ادبتور 6 ولت

باطری و ادبتور شامل نمیباشد