دو کتری و پارچ کهنه دست ساز از جنس نوربلین بهمراه سینی از جنس استیل , عینا مطابق تصاویر