دو قطعه تمبر افتتاح راه آهن تهران مشهد در اردیبهشت 1336 و یک قطعه تمبر اولین ایستگاه ماهواره زمینی مخابراتی در آبان 1348