نعلبکی کوچک و بزرگ نایاب منقش به تصویر محمدرضا شاه

دو عدد نعلبکی کوچک و بزرگ نایاب منقش به تصویر محمدرضا شاه

ساخت ژاپن  ، سفارش خلیل اخوان